Позив за подношење понуде – ЈН техничка опрема

Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“ Адреса наручиоца: Живана Јовановића 1, Бегаљица Интернет страница наручиоца: www.lolabegaljica.org.rs Врста наручиоца: Установа образовања. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. За добра: Техничка опрема. Назив и ознака из општег речника набавке: 31720000-9 – електромеханичка опрема. Циљ поступка: Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради […]

Позив и конкурсна документација за подношење понуде – ЈН мале вредности, набавка намештаја

Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“ Адреса наручиоца: Живана Јовановића 1, Бегаљица Интернет страница наручиоца: www.lolabegaljica.org.rs Врста наручиоца: Установа образовања. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. За добра: Набавка намештаја. Назив и ознака из општег речника набавке: 39100000 -3 – намештај. Циљ поступка: Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради […]