Позив за подношење понуда – екскурзије 2017.

Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“ Адреса наручиоца: Живана Јовановића 1, Бегаљица Интернет страница наручиоца: www.lolabegaljica.org.rs Врста наручиоца: Установа образовања Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности – оквирни споразум За услуге: Услуга извођење екскурзије. Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 – Услуге организације путовања. –          – партија 1 – […]