Измењен позив за подношење понуда ЈН2 – Измештање резервоара за лож уље

Назив наручиоца: Основна школа „Иво Лола Рибар“ Адреса наручиоца: Живана Јовановића 1, Бегаљица Интернет страница наручиоца: www.lolabegaljica.org.rs Врста наручиоца: Установа образовања. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. За радове: Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље. Назив и ознака из општег речника набавке: […]

Конкурсна документација за резервоар

Основна школа“Иво Лола Рибар“ Живана Јовановића бр. 1,11308 Бегаљица Тел./Факс: 011/850-33-77 %20lolabegaljica@beotel.rs„>еmail: lolabegaljica@beotel.rs www.lolabegaljica.оrg.rs  Број јавне набавке: 2/17  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА РАДОВА Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље Ознака из општег речника набавке: 45000000 укупан број страна: 40 Рок за […]

Позив за подношење понуда за стручни надзор

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Назив наручиоца: Основна школа  „Иво Лола Рибар“ Адреса наручиоца: Живана Јовановић 1,11308 Бегаљица Интернет страница наручиоца:  www.lolabegaljica.org.rs Врста наручиоца: Установа образовања. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. За услуге: Услуга вршења стручног надзора. Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000-7 – грађевински радови. Циљ поступка: Поступак јавне […]