Дводневна екскурзија – оквирни споразум и уговор

Оквирни споразум

Уговор