Стручни активи

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ

3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ

4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА

6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ

7. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

8. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА