Обавештење о закљученом појединачном уговору – партија 3