Конкурсна документација за резервоар

Основна школа“Иво Лола Рибар“

Живана Јовановића бр. 1,11308 Бегаљица

Тел./Факс: 011/850-33-77

%20lolabegaljica@beotel.rs„>еmail: lolabegaljica@beotel.rs

www.lolabegaljica.оrg.rs 

Број јавне набавке: 2/17

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА РАДОВА

Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље

Ознака из општег речника набавке: 45000000

укупан број страна: 40

Рок за достављање понуда: закључно са 07.07.2017. године, до 10 часова

Датум отварања понуда: 07.07.2017. године у 14 часова

Јун, 2017. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник Републике Србије” 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 556 од 19.06.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  број 557 од 19.06.2017. године, припремељена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље

 ЈН број 2/17

Садржај конкурсне документације:

Ред. бр.ОПИССтрана
1.НАСЛОВНА СТРАНА1
2.САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ2
3.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ3
4.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ4
5.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА (образац 1)5
6.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА10
7.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ14
8.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2)2
9.МОДЕЛ УГОВОРА (образац 3)26
10.ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ. (образац 4)                    32
11.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (образац 5)38
12.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6)39
13.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА (образац 7)40

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Oсновна школа „Иво Лола Рибар“

Адреса: Живана Јовановић 1,11308 Бегаљица

Интернет страница:  www.lolabegaljica.org.rs

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступак јавне набавке мале вредности са циљем закључења уговора, за набавку радова, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 2/17 су радови – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље.

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 1. Контакт лице и служба

Лице за контакт:  Данијела Краговић, тел: 011/850-33-77

Е-mail адреса: lolabegaljica@beotel.rs

Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 08:00-14:00 часова.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 2/17 су радови

–          Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље.

–          Ознака из општег речника набавке: 45000000-7 – грађевински радови.

OБРАЗАЦ 1

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

PREDMER I PREDRAČUN MATERIJALA I RADOVA ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I SANACIJE OBJEKTA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ U BEGALJICI  (DEO VEZAN ZA REZERVOAR ZA LOŽ ULJE I PRATEĆE RADOVE)
A – PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
 – DEO VEZAN ZA REZERVOAR ZA ULJE I PRATEĆE RADOVE –
POSOPIS POZICIJEJedinica merekoličinaJedinična cena bez PDVUkupna cena bez PDV
1.00ZEMLJANI RADOVI
1.01Kombinovani iskop zemlje III kategorije (mašinski 80% i ručno 20%) za ugradnju rezervoara za lož ulje, sa pravilnim odsecanjem ivica i planiranjem dna iskopa, priprema za betonski tampon. Zemlju iz iskopa deponovati na gradilišnu deponiju, pošto se upotrebljava za zatrpavanje nakon betoniranja temelja i temeljnih zidova. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je svo potrebno razupiranje, kao i eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda. Sve komplet plaća se po m3, samonikle zemlje, a u svemu prema opisu i opštem opisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3.m347,00
1.02Nabavka i razastiranje sloja peska ispod rezervoara za lož ulje debline 20cm. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati. Obračun po m2 nabijenog peska.m214,00
1.03Nabavka i nasipanje peska u rov preko rezervoara za lož ulje minimalne debljine 20cm. Preko I oko postavljenog rezervoara nasuti pesak.  Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Obračun po m3 nabijenog peska.m318,00
1.04Nasipanje i nabijanje zemlje. Zemlju nasipati u slojevima od 20cm i kvasiti vodom do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu od iskopa i sa deponije (pozajmišta). Obračun po m3.m313,50
1.05Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10cm, ispod podne ploče rezervoara za lož ulje.
Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1cm.
Obračun količine radova po m2 nabijenog šljunka.
m215,60
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
2.00BETONSKI RADOVI
2.01Izrada armirano betonskie podne ploče za postavljanje rezervoara za lož ulje debljine 30cm, marke MB30 sa padom od 1%.
Izraditi oplatu i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulazi i postavljanje čeličnih ankera sa obe strane po četiri za pričvrščenje rezervoara obojmicama. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i podupirači
Obračun količine radova po m2 izlivene ploče.
m215,60
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
AREKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
1.00ZEMLJANI RADOVI  
2.00BETONSKI RADOVI 
UKUPNO pod A:
B – PREDMER I PREDRAČUN RADOVA MAŠINSKIH INSTALACIJA
 – DEO VEZAN ZA REZERVOAR ZA ULJE I PRATEĆE RADOVE –
POSOPIS POZICIJEJedinica merekoličinaJedinična cena bez PDVUkupna cena bez PDV
Sve pozicije montažnih radova obuhvataju nabavku ili izradu, transport, isporuku i montažu opreme, delova instalacije ili materijala. Pozicije koje se odnose na opremu obuhvataju i uzemljenje opreme odnosno izjednačenje potencijala.
Oprema sa navedenim proizvođačem može biti uz saglasnost projektanta ili nadzornog organa zamenjena opremom istih ili boljih karakteristika drugog proizvođača.
EOPREMA U KOTLARNICI
1Servis postojećeg kotla za lož ulje, tip Vitoplex 100, proizvod Viessmann, kapaciteta max. 310 kW, sa čišćenjem grejnih površina i proverom ispravnosti svih bitnih elemenata kotla uključujući i pripadajući kontroler Vitotronic 100, sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom servisu kotla.kompl.1
2Servis postojećeg gorionika za lož ulje, tip WL30Z-C, proizvod Waishaupt, kapaciteta max. 330 kW, sa proverom ispravnosti svih bitnih elemenata gorionika i sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom servisu gorionika.kompl.1
3Nabavka materijala i izrada zaštitnih profila od čeličnog rebrastog lima debljine 3 mm za mehaničku zaštitu Cu cevi za dovod goriva, koje se vode vidno po podu kotlarnicekg15
4Odsecanje starih Cu cevi Ø3/8″ za dovod i povrat goriva, nakon izvršenog produvavanja i sanacije i njihovo čepovanje i zatvaranje u podu kotlarnicekompl.1
5Nabavka, isporuka i montaža fleksibilnih armiranih creva 1/2″, dužine 1m, za vezu gorionika sa bakarnim cevima za ulje, komplet sa potrebnim fitinzima za povezivanje kompl.2
6Filter za lako lož ulje, prikljucak ka gorioniku 1/2″, sa hermeto spojevima za cevovod Ø15 mm kom1
7Mesingana caša uljnog filtera, za dovod ulja pod pritiskom/vakumom.kom1
8Probijanje otvora u podu i zidu kotlarnice radi prolaska bakarnih cevi za dovod goriva iz rezervoara i njihovo krpljenje po završenoj montaži. komplet1
UKUPNO pod E:
FREZERVOAR ZA GORIVO
1Isporuka, transport i montaža rezervoara za lako lož ulje sa duplim plaštom za podzemnu ugradnju, zapremine V= 10m3, dimenzija Φ 1600 mm, L 5350 mm, proizvod Nedeljković  ili odgovarajući, izrađenog od crnog lima Č.0361 u svemu prema SRPS EN 12285-1:2009 i SRPS EN 12285-2:2009 , komplet sa čeličnom šahtom 1000x1000mm, sa Al poklopcem, 4 opasača-obujmica za vezivanje za temeljnu ploču i sa mernom letvom.   Spoljna zaštita rezervoara, uključujući i šahtu, je premazom  sloja hidro izolacije bitulitom  i  kondorom debljine 3 mm, sa preklopom 100 mm. U cenu uračunati i izradu betonskih potpora – jastuka za bočno pridržavanje rezervoara – 6 kom. komplet sa potrebnom oplatom kao i postavljanje kondor trake dim. 6000x500mm na mestu naleganja rezervoara na temeljnu ploču radi zaštite rezervoara od mehaničkih oštećenja. Uz rezervoar se isporučuju fabrički atesti na pritisak i na elektro-neprobojnost.  kompl.1
2Isporuka, transport i montaža uljnog seta za povezivanje gorionika i rezervoara. Komplet se sastoji iz merača nivoa u rezervoaru, usisne korpe,  bakarnih uljnih vodova Cu-PVC Ø15×1 mm dužine 20 m i hermeto spojeva za Cu cevi, priključka za odušak rezervoara, priključka za punjenje rezervoara.kompl.1
3Prebacivanje – prepumpavanje preostalog goriva u postojećem starom rezervoaru od 10m3 u novi rezervoar. Prebacivanje vršiti odgovarajućom  pumpom pretakalicom u „Ex“ zaštiti vodeći računa da se prebaci samo čisto gorivo bez taloga.pauš.1
4Čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje postojećeg havarisanog rezervoara za lož ulje zapremine 20m3 do potpune neutralizacije odn. postizanja bezbednih uslova sredine, komplet sa kontrolom koncentracije isparenja, nakon završenog postupka čišćenja, izvršenom od strane akreditovane laboratorije, sa izdavanjem izveštaja o izvršenom kontrolisanjukompl.1
5Čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje postojećeg rezervoara za lož ulje zapremine 10m3 do potpune neutralizacije odn. postizanja bezbednih uslova sredine, komplet sa kontrolom koncentracije isparenja, nakon završenog postupka čišćenja, izvršenom od strane akreditovane laboratorije, sa izdavanjem izveštaja o izvršenom kontrolisanjukompl.1
6Diskonekcija, čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje svih cevovoda – Cu i čeličnih, uključujući i odušnu cev sa AT ventilom, postojećeg havarisanog rezervoara za lož ulje zapremine 20m3 i njihova demontaža.kompl.1
7Diskonekcija, čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje svih cevovoda – Cu i čeličnih, uključujući i odušnu cev sa AT ventilom, postojećeg rezervoara za lož ulje zapremine 10m3 i njihova demontaža.kompl.1
8Ispitivanje nepropusnosti novog rezervoara zapremine 10m3 nakon ugradnje odn. nakon postavljanja u jamu,  hladnim hidrauličkim pritiskom vodom i to unutrašnji rezervoar pritiskom od 2 bar u trajanju od 2h, a međuprostor pritiskom od 0,5 bar u trajanju od 2h, sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom ispitivanju. Po završenom ispitivanju izvršiti pražnjenje i posušivanje unutrašnjeg rezervoara i međuprostora i punjenje međuprostora tečnošću koja ne mrzne i nije agresivna. kompl.1
9Ispitivanje svih cevovoda novog rezervoara – Cu i čeličnih, uključujući i odušnu cev, hladnim hidrauličkim pritiskom tečnim azotom od 4 bar u trajanju od 2 h, po polaganju cevi u kanal, sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom ispitivanju. Po završenom ispitivanju izvršiti pražnjenje i posušivanje cevovodakompl.1
10Obeležavanje šahta novog rezervoara odgovarajućom oznakom, zapreminom i vrstom gorivakom.1
11Nabavka, isporuka i ugradnja crne čelične cevi DN100, dužine 5m za zaštitu bakarnih vodova u zemljanom kanalu od rezervoara do kotlarnice. Cev zaštititi osnovnom bojom (minizirati) u dva premaza.kom.1
 UKUPNO pod F: 
BREKAPITULACIJA RADOVA MAŠINSKIH INSTALACIJA
EOPREMA U KOTLARNICI
FREZERVOAR ZA GORIVO
UKUPNO pod B:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
AGRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
BRADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA
UKUPNO A+B bez PDV:

М.П.                               Потпис одговорног лица понуђача:

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
  1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то.
   1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
   2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).
   3. Да је извирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
   4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
   5. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:

1) Кадровски капацитет:

Понуђач мора да има минимално радно ангажованих:

–                      1 дипломирани инжењер грађевинске или архитектонске струке са лиценцом

Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова ( лиценце 400 или 410 или 411);

–       1 дипломирани инжењер машинства  са лиценцом Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова (лиценце 430 или 432)

–       5 радно ангажованих радника од тога 3 ВКВ и 2 КВ радника

 1. Технички капацитет:

– камион носивости мин.3т – минимум ком. 1;

1.3       Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4       Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
  1. Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
  2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

       Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из члана 75. став 2. Закона – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља Изјаву на свом меморандуму, потписану и оверену од стране овлашћеног лица у којој наводи квалификациону структуру по врсти и степену стручне спреме, као и фотокопију тражених лиценци и потврду о важности истих.
 2. Технички капацитет – Доказ: Понуђач доставља као доказ за возило фотокопију саобраћајне дозволе, или пописне листе – оверене и потписане од стране одговорног лица,  уговор о закупу, најму или лизингу.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона).

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуду саставити на српском језику.

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу: Основна школа“Иво Лола Рибар“, Живана Јовановића 1, 11308 Бегаљица или лично на адресу: Основна школа „Илија Гарашанин“, Бул. Револуције 11, Гроцка, (у просторије ОШ “Иво Лола Рибар“) са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље, ЈН број 2/17 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.07.2017.године до 10 часова.

Отварање понуда ће се обавити дана 07.07.2017. године у 14 часова на адреси: Секретаријат за образовање и дечију заштиту, ул. Краљице Марије бр.1, спрат 20.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум јпонуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора садржати:

 • Образац понуде,
 • Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења,
 • Модел уговора,
 • Образац структуре цена,
 • Образац трошкова припреме понуде(достављање овог обрасца није обавезно),
 • Образац изјаве о назависној понуди,
 • Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,

– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под моралном и кривичном одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама),достављају се за свакогучесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

 1. 3.ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 1. 4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа“Иво Лола Рибар“, Живана Јовановића 1, 11000 Београд, Бегаљиц, са назнаком:

“Измена понуде за јавну набавку – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље, ЈН број 2/17 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Допуна понуде за јавну набавку – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље, ЈН број 2/17 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Опозив понуде за јавну набавку – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље, ЈН број 2/17 – НЕ ОТВАРАТИ”, или

“Измена и допуна понуде за јавну набавку – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље, ЈН број 2/17 – НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и то податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о изпуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ
 2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана овере ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је уз писано образложење врати изабраном понуђачу.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.

 1. Захтеви у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је минимум 30, максимум 45, календарских дана од дана увођења извођача у посао.

9.3 Захтеви у погледу гарантног рока:

Гарантни рок: 24 месецa (минимум 24 месеца) од записничке примопредаје радова,   односно од дана отклањања евентуалних примедби констатованих приликом примопредаје.

 1. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

 1. Други захтеви

Наручилац нема других захтева.

Препорука је да понуђачи пре давања понуде обиђу место извођења радова.

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната испорука предметних радова на адресу коју определи наручилац.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

11.1 За добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је30 дана дуже од рока завршетка радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

11.2  За отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова достави инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА ИЗ ЧЛАНА 115. СТАВ 1

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-mail lolabegaljica@beotel.rs) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 2/17”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1).

 1. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да постоје две или више понуда са истом ценом понуде, наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди дужи гарантни рок.

 1. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 1. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. – 166. ЗЈН.

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће, са своје стране потписан и оверен уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _________ од ________2017 године, за јавну набавку број 2/17

Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број предузећа
Порески  идентификациони број предузећа (ПИБ) уде
Име особе за контакт
Електронска пошта
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
 1. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 1. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:
2)Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке коју ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 1. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље

5.1 Укупна цена (без ПДВ)
5.2 Укупна цена са ПДВ-ом
5.3 Рок и начин плаћања 45 (четрдесетпет) дана од дана овере ситуације, на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење радова,  при чему Наручилац има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да је  уз писано образложење врати изабраном понуђачу. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива.
5.4 Гарантни рок______ (минимум 24) месеца од записнички извршене примопредаје,  односно од дана отклањања евентуалних примедби констатованих приликом примопредаје.
5.5 Рок важења понуде45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда
5.6 Рок извођења радова минимум 30, максимум 45, дана од дана увођења извођача у посао .

М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:                                         

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ОБРАЗАЦ  3

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1.         ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“ИВО ЛОЛА РИБАР“

са седиштем у Београду, улица Живана Јовановића 1,

коју заступа директор Драгана Пешић,     

ПИБ: 101185930, Матични број: 07035217;  

 (у даљем тексту: Инвеститор).

и

2.         …………………………………………………………., из ………………………………..,

МБ: ……………, ПИБ: ……………..

            које заступа ………………………………………………

            (у даљем тексту: Извођач радова)

                                                                 Члан 1.

Овим уговором инвеститор поверава извођачу Радове на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље ( у даљем тексту: радови), на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 2/17.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове, у свему према усвојеној понуди извођача број ………. од …….. и техничкој спецификацији – предмеру и предрачуну радова уз исту, које чине саставни део овог Уговора.

Одлука о додели уговора број _________ од дана _______2017. године.

Техничка документација

Члан 2.

Саставни део овог уговора чине:

–          техничка спецификација – предмер и предрачун радова (у даљем тексту: техничка спецификација);

–          усвојена понуда извођача радова;

–          остала техничка документација битна за реализацију уговора.

У току извођења радова обавезно се води грађевинска књига и грађевински дневник који оверени од уговорних страна, представљају саставни део техничке документације уз овај уговор.

Члан 3.

Извођач је дужан да благовремено и детаљно проучи техничку документацију коју је добио од инвеститора и да од инвеститора благовремено затражи објашњење о недовољно јасним детаљима.

Извођач не може у радовима одступити од техничке документације, изузев ако је за то, по претходном предлогу за измене због уочених недостатака, добио сагласност инвеститора.

Извођач је дужан да, уколико установи грешке у техничкој документацији, о томе писмено упозори инвеститора и да благовремено захтева да се оне уклоне.

У захтеву за отклањање грешака у техничкој документацији извођач мора навести предлог решења и време за које се грешке могу отклонити, а да то не утиче на продужење рока за завршетак радова.

Трошкове измене техничке документације сноси инвеститор, изузев у делу документације коју обезбеђује извођач.

Вредност радова

Члан 4.

Укупна вредност радова, по овом уговору износи:

………………………….. динара без ПДВ-а.(словима: …………………………………………………………………..)

односно ……………………………….динара саПДВ-ом (словима: …………………………………………………)

Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача, укључујући материјал и радове, наведене у техничкој спецификацији.

Јединичне цене су фиксне и неће се мењати током извршења уговорних обавеза.

Коначна и стварна вредност радова утврдиће се према у грађевинској књизи овереним и стварно изведеним радовима, и то на основу јединичних цена из понуде и техничке спецификације уз исту, које представљају саставни део овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након закључења овог уговора без претходног спровођења поступка јавне набавке могу повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне вредности из става 1. овог члана.

У случају из претходног става стране из Уговора  ће закључити анекс овог уговора којим ће регулисати повећање уговорене вредности.

Извођач радова може уговором о уступању закљученим са трећим лицима пренети на иста своја потраживања из овог Уговора само ако претходно прибави писану сагласност, односно пристанак Инвеститора на такво уступање.

Вишкови, мањкови, непредвиђени и накнадни радови

Члан 5.

Уколико у току извођења радова настану вишкови и/или мањкови уговорених радова, вредност ових радова обрачунаваће се по уговореним јединачним ценама и стварно изведеним  радовима.

Вишкови радова дефинисани су Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77).

У случају непредвиђених и накнадних радова, јединичне цене истих ће се утврђивати по условима из овог уговора, на бази стандарда и норми за ту врсту радова и тржишних цена и исти  ће бити регулисан у складу са Законом о јавним набавкама.

Рокови за извођење радова

Члан 6.

Рок извођења радова износи _______(максимум 45) дана од дана увођења извођача у посао.

Почетак извођења радова  евидентираће се у грађевински дневник.

У рок из става 1. укључени су сви претходни и припремни послови.

Датум увођења Извођача радова у посао, датум отпочињања извођења радова и датум окончања истих биће наведени и оверени од стране надзорног органа у грађевинском дневнику, као и у записнику о примопредаји радова по окончању истих, у сваком конкретном случају.

Члан 7.

Уколико извођач својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе, односно не оконча радове у уговореном року, инвеститор ће или одредити извођачу накнадни примерени рок, или једнострано раскинути овај Уговор и активирати меницу за добро извршење посла.

Члан 8.

Даном извршења свих уговорних обавеза извођача по овом Уговору, односно даном завршетка радова сматраће се дан када извођач писмено обавести инвеститора да су радови из овог уговора завршени и спремни за технички пријем и примопредају.

Члан 9.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев извођача ако у уговореном року настану следеће околности:

–          виша сила коју признају постојећи прописи,

–          поступање трећих лица без кривице извођача,

У случају наступања околности из претходног става извођач је дужан да благовремено поднесе захтев за продужење рока за извођење радова, са доказима о времену трајања околности које су изазвале продужење рока.

Уговорне стране су обавезне да о продуженом року сачине анекс овом уговору.

Плаћање

Члан 10.

Обрачун и плаћање изведених радова по овом Уговору вршиће се на основу привремених ситуација, по јединичним ценама и стварно изведеним радовима, овереним од стране надзорног органа, кроз грађевинску књигу.

Извођач испоставља привремене ситуације за изведене радове у року од 5 (пет) дана од последњег дана у месецу у којем су извођени радови или, уколико је то неопходно, у договору са надзорним органом, у току месеца у којем се радови изводе.

Овера ситуације од стране надзорног органа или враћање неоверене ситуације извођачу, уз навођење у писаној форми разлога за то, вршиће се у року од 7 (седам) дана од пријема ситуације.

Плаћање  по овереним ситуацијама извршиће се у року од 45 (четрдесетпет) дана од  дана када је ситуација оверена  од стране надзорног органа.

Извођач окончану ситуацију испоставља уз записник о коначном обрачуну радова.

Окончана ситуација се оверава и плаћа у роковима који су уговорени за привремене ситуације за изведене радове и уграђена добра.

Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим односима, Извођач нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Инвеститора.

Члан 11.

У случају доцње у плаћању инвеститор се обавезује да извођачу плати законску затезну камату за сваки дан кашњења у исплати.

Уговорна казна

Члан 12.

Уколико Извођач радова касни и неизведе радове у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати Инвеститору износ од 0,2 % укупне цене уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених радова.

Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимично обавезан је да плати Инвеститору уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова.

Право Инвеститора на наплату уговорне казне не утиче на право Инвеститора да захтева накнаду штете.

Надзор над извођењем радова

Члан 13.

Инвеститор ће вршити стручни надзор над извођењем радова од стране извођача преко надзорног органа који представља инвеститора по свим техничким и другим питањима у реализацији овог уговора.

О надзорном органу и његовим овлашћењима Инвеститор  обавештава извођача.

Све писане инструкције, или писани налози од стране надзорног органа обавезни су за извођача и инвеститора као да их је дао инвеститор.

Извођач је дужан да по примедбама датим од стране надзорног органа поступи одмах.

Ако је извођач незадовољан неком одлуком надрзорног органа има право да о овоме обавести инвеститора који ће потом одобрити, одбити, или променити одлуку у року од 5 (пет) дана од дана добијања захтева.

Одлука инвеститора је обавезна за извођача.

Уколико инвеститор у напред означеном року не одговори на приговор извођача, сматраће се да се инвеститор са истим није сагласио.

Квалитет уграђеног материјала и опреме

Члан 14.

Извођач је дужан да испоручи и угради  опрему и материјал који у свему одговарају усвојеној понуди, техничкој спецификацији уз исту, као и техничким условима и захтевима из конкурсне документације инвеститора, таксативно набројаним у предмеру и предрачуну радова.

На посебан захтев инвеститора извођач је дужан да изврши и допунске провере квалитета уграђеног материјала и опреме, с тим што трошкове истих, уколико су резултати позитивни, сноси инвеститор.

Члан 15.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда инвеститору комплетну документацију којом се доказује уговорени квалитет и техничке карактеристике испоручене и уграђене опреме и материјала.

Гаранција за квалитет уграђених добара и изведених радова

Члан 16.

Извођач је обавезан да испоручи и угради уговорени материјал и опрему и да изведе уговорене радове у свему према усвојеној понуди, техничкој спецификацији уз исту, као и техничким условима и захтевима из конкурсне документације инвеститора, таксативно набројаним у предмеру и предрачуну радова.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме у гарантном року од ……….. (минимум 24 (двадесетчетири) месеца ) од записнички извршене примопредаје, односно од дана отклањања евентуалних примедби констатованих приликом примопредаје.

Члан 17.

Извођач је дужан да, за све време важења гарантног рока, по пријему писмене рекламације инвеститора на скривене недостатке на изведеним радовима и/или уграђеној опреми или материјалу о свом трошку отклони утврђене недостатке настале у гарантном року, и то у року од 5 дана од пријема рекламације у сваком конкретном случају.

У случају да извођач не отклони недостатке из претходног става инвеститор има право да активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 18.

Извођач радова се обавезује да одмах по потписивању уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице мора бити 30 дана дуже од рока завршетка радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност менице мора да се продужи.

Заједно са меницом и меничним овлашћењем, извођач ће доставити инвеститору и потврду о регистрацији средстава финансијског обезбеђења код своје пословне банке.

Инвеститор  ће уновчити меницуу случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач радова се обавезује да приликом примопредаје радова достави инвеститору бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности менице за 5 дана дужим од гарантног рока из члана 14. Уговора.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница ће бити наплатива уколико извођач радова не изврши обавезу отклањања недостатака грешака у у гарантном року, у свему на уговорени начин.

Заједно са меницом и меничним овлашћењем, извођач ће доставити инвеститору и потврду о регистрацији средстава финансијског обезбеђења код своје пословне банке.

Осигурање, обезбеђење и чување градилишта и сношење ризика

Члан 19.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова, а до примопредаје, о свом трошку осигура до њихове пуне вредности материјал и опрему од уобичајених ризика.

Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену.

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту предузме све уобичајене мере обезбеђења сигурности објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, пролазника, чувања свих материјалних добара од оштећења, или отуђења, као и да организује и спроводи заштиту на раду својих радника према Закону о заштити на раду и својим актима, да се придржава и спроводи мере противпожарне заштите према актима Инвеститора.

Члан 20.

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту предузме све уобичајене мере обезбеђења, као и чувања свих материјалних добара од оштећења, или отуђења.

Извођач радова се обавезује да достави Инвеститору списак свих опасних супстанци или материјала који се користе на простору градилишта.

Извођач радова се обавезује да уклони шут са градилишта као и сав остали отпад настао при извођењу радова, уз претходну најаву и сагласност Инвеститора о садржају шута и отпада који се уклањају са градилишта. Такође се обавезује да ће са отпадним материјама поступати у складу са одредбама Закона о заштити животне средине (Службени гласник РС бр. 135/04), Закона о поступању са отпадним материјама (Службени гласник РС бр. 25/96 и 26/96) и Правилника о условима и начину разврставања и паковања и чувања секундарних сировина (Службени гласник РС бр. 55/01). Отпадне материје се морајуодлагати на унапред одређеним местима која поседују Сертификат за складиштење опасних материја, уз обавезу достављања Сертификата Инвеститору.

Извођач радова ће извршити преузимање и збрињавање изолационих материјала.

Извођач радова се обавезује да одмах обештети Инвеститора за штету насталу употребом унетих супстанци.

Члан 21.

Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси извођач, а после примопредаје инвеститор.

Примопредаја изведених радова и коначан обрачун

Члан 22.

Када су радови завршени, и градилиште спремно за примопредају, извођач писмено позива инвеститора на примопредају, а инвеститор ће одмах након пријема обавештења без одлагања приступити примопредаји и коначном обрачуну.

Инвеститор ће образовати комисију за примопредају радова од својих представника, доношењем Решења. У раду комисије учествоваће надзорни орган и представник извођача радова. О примопредаји са саставља записник који садржи све битне податке о изведеним радовима и датуме почетка и завршетка примопредаје и који мора бити потписан и оверен од стране овлашћених лица испред обе уговорне стране.

Члан 23.

Ако Комисија, коју је именовао Инвеститор, уочи квалитативне и квантитативне недостатке, дужна је да наложи Извођачу радова да исте отклони у року који ће бити одређен у записнику.

Члан 24.

Коначан обрачун почиње одмах по извршеној примопредаји и завршава се најкасније у року од 30 (тридесет) дана од примопредаје радова.

Коначним обрачуном утврђује се укупна коначна вредост свих изведених радова по овом Уговору, све остало што по овом уговору мења цену и утиче на коначну вредност, сви други битни подаци о којима је постигнута сагласност комисије за коначан обрачун и регулишу се све преостале међусобне обавезе у складу са условима из овог уговора.

О извршеном кончаном обрачуну сачињава се записник и окончана ситуација за изведене радове која је његов саставни део.

Инвеститор ће по испостављеној окончаној ситуацију извршити  плаћање утврђено коначним обрачуном.

Свака уговорна страна сноси своје трошкове коначног обрачуна.

Члан 25.

По завршетку радова извођач је дужан да са градилишта повуче своје раднике и градилиште рашчисти и очисти.

Раскид уговора

Члан 26.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине уговор дужна је да о томе у разумном року писмено обавести другу страну.

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни, а, такође, раскид нема утицаја ни на решавање евентуалих спорова и уређивање права и обавеза  насталих пре раскида.

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној страни надокнади  стварну штету.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 27.

Све евентуалне спорове који настану у извршењу овог уговора уговорне стране ће настојати да споразумно реше.

У случају да се спор не реши  споразумно надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 28.

На све оно што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи , референтне узансе и други важећи прописи.

Члан 29.

Све измене и допуне овог Уговора важе само ако су начињене у писменој форми и потписане од обе уговорне стране.

Члан 30.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од овлашћених лица испред обе уговорне стране, а важи и производи правно дејство до реализације уговорених обавеза обе уговорне стране, најдуже 12(дванаест)  месеци.

Члан 31.

Овај Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерака, од којих су 2 (два) примерка за Извођача, а 4 (четири) за Инвеститора.

 И З В О Ђ А Ч                                                                                                  И Н В Е С Т И Т О Р

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У случају подношења заједничке понуде , група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

ОБРАЗАЦ  4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље

A – PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
 – DEO VEZAN ZA REZERVOAR ZA ULJE I PRATEĆE RADOVE –
POSOPIS POZICIJEJedinica merekoličinaJedinična cena bez PDVJedinična cena sa PDVUkupna cena bez PDVUkupna cena sa PDV
12345678
1.00ZEMLJANI RADOVI
1.01Kombinovani iskop zemlje III kategorije (mašinski 80% i ručno 20%) za ugradnju rezervoara za lož ulje, sa pravilnim odsecanjem ivica i planiranjem dna iskopa, priprema za betonski tampon. Zemlju iz iskopa deponovati na gradilišnu deponiju, pošto se upotrebljava za zatrpavanje nakon betoniranja temelja i temeljnih zidova. Jedinačnom cenom obuhvaćeno je svo potrebno razupiranje, kao i eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda. Sve komplet plaća se po m3, samonikle zemlje, a u svemu prema opisu i opštem opisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3.m347,00
1.02Nabavka i razastiranje sloja peska ispod rezervoara za lož ulje debline 20cm. Tamponski sloj peska nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati. Obračun po m2 nabijenog peska.m214,00
1.03Nabavka i nasipanje peska u rov preko rezervoara za lož ulje minimalne debljine 20cm. Preko I oko postavljenog rezervoara nasuti pesak.  Pesak nasuti i pažljivo nabiti u slojevima. Obračun po m3 nabijenog peska.m318,00
1.04Nasipanje i nabijanje zemlje. Zemlju nasipati u slojevima od 20cm i kvasiti vodom do potrebne zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju deponovanu od iskopa i sa deponije (pozajmišta). Obračun po m3.m313,50
1.05Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 10cm, ispod podne ploče rezervoara za lož ulje.
Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +1cm.
Obračun količine radova po m2 nabijenog šljunka.
m215,60
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
2.00BETONSKI RADOVI
2.01Izrada armirano betonskie podne ploče za postavljanje rezervoara za lož ulje debljine 30cm, marke MB30 sa padom od 1%.
Izraditi oplatu i ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. U cenu ulazi i postavljanje čeličnih ankera sa obe strane po četiri za pričvrščenje rezervoara obojmicama. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata i podupirači
Obračun količine radova po m2 izlivene ploče.
m215,60
UKUPNO BETONSKI RADOVI:
A REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
1.00ZEMLJANI RADOVI  
2.00BETONSKI RADOVI 
UKUPNO pod A:
B – PREDMER I PREDRAČUN RADOVA MAŠINSKIH INSTALACIJA
 – DEO VEZAN ZA REZERVOAR ZA ULJE I PRATEĆE RADOVE –
POSOPIS POZICIJEJedinica merekoličinaJedinična cena bez PDVJedinična cena sa PDVUkupna cena bez PDVUkupna cena sa PDV
12345678
Sve pozicije montažnih radova obuhvataju nabavku ili izradu, transport, isporuku i montažu opreme, delova instalacije ili materijala. Pozicije koje se odnose na opremu obuhvataju i uzemljenje opreme odnosno izjednačenje potencijala.
Oprema sa navedenim proizvođačem može biti uz saglasnost projektanta ili nadzornog organa zamenjena opremom istih ili boljih karakteristika drugog proizvođača.
EOPREMA U KOTLARNICI
1Servis postojećeg kotla za lož ulje, tip Vitoplex 100, proizvod Viessmann, kapaciteta max. 310 kW, sa čišćenjem grejnih površina i proverom ispravnosti svih bitnih elemenata kotla uključujući i pripadajući kontroler Vitotronic 100, sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom servisu kotla.kompl.1
2Servis postojećeg gorionika za lož ulje, tip WL30Z-C, proizvod Waishaupt, kapaciteta max. 330 kW, sa proverom ispravnosti svih bitnih elemenata gorionika i sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom servisu gorionika.kompl.1
3Nabavka materijala i izrada zaštitnih profila od čeličnog rebrastog lima debljine 3 mm za mehaničku zaštitu Cu cevi za dovod goriva, koje se vode vidno po podu kotlarnicekg15
4Odsecanje starih Cu cevi Ø3/8″ za dovod i povrat goriva, nakon izvršenog produvavanja i sanacije i njihovo čepovanje i zatvaranje u podu kotlarnicekompl.1
5Nabavka, isporuka i montaža fleksibilnih armiranih creva 1/2″, dužine 1m, za vezu gorionika sa bakarnim cevima za ulje, komplet sa potrebnim fitinzima za povezivanje kompl.2
6Filter za lako lož ulje, prikljucak ka gorioniku 1/2″, sa hermeto spojevima za cevovod Ø15 mm kom1
7Mesingana caša uljnog filtera, za dovod ulja pod pritiskom/vakumom.kom1
8Probijanje otvora u podu i zidu kotlarnice radi prolaska bakarnih cevi za dovod goriva iz rezervoara i njihovo krpljenje po završenoj montaži. komplet1
UKUPNO pod E:
FREZERVOAR ZA GORIVO
1Isporuka, transport i montaža rezervoara za lako lož ulje sa duplim plaštom za podzemnu ugradnju, zapremine V= 10m3, dimenzija Φ 1600 mm, L 5350 mm, proizvod Nedeljković  ili odgovarajući, izrađenog od crnog lima Č.0361 u svemu prema SRPS EN 12285-1:2009 i SRPS EN 12285-2:2009 , komplet sa čeličnom šahtom 1000x1000mm, sa Al poklopcem, 4 opasača-obujmica za vezivanje za temeljnu ploču i sa mernom letvom.   Spoljna zaštita rezervoara, uključujući i šahtu, je premazom  sloja hidro izolacije bitulitom  i  kondorom debljine 3 mm, sa preklopom 100 mm. U cenu uračunati i izradu betonskih potpora – jastuka za bočno pridržavanje rezervoara – 6 kom. komplet sa potrebnom oplatom kao i postavljanje kondor trake dim. 6000x500mm na mestu naleganja rezervoara na temeljnu ploču radi zaštite rezervoara od mehaničkih oštećenja. Uz rezervoar se isporučuju fabrički atesti na pritisak i na elektro-neprobojnost.  kompl.1
2Isporuka, transport i montaža uljnog seta za povezivanje gorionika i rezervoara. Komplet se sastoji iz merača nivoa u rezervoaru, usisne korpe,  bakarnih uljnih vodova Cu-PVC Ø15×1 mm dužine 20 m i hermeto spojeva za Cu cevi, priključka za odušak rezervoara, priključka za punjenje rezervoara.kompl.1
3Prebacivanje – prepumpavanje preostalog goriva u postojećem starom rezervoaru od 10m3 u novi rezervoar. Prebacivanje vršiti odgovarajućom  pumpom pretakalicom u „Ex“ zaštiti vodeći računa da se prebaci samo čisto gorivo bez taloga.pauš.1
4Čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje postojećeg havarisanog rezervoara za lož ulje zapremine 20m3 do potpune neutralizacije odn. postizanja bezbednih uslova sredine, komplet sa kontrolom koncentracije isparenja, nakon završenog postupka čišćenja, izvršenom od strane akreditovane laboratorije, sa izdavanjem izveštaja o izvršenom kontrolisanjukompl.1
5Čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje postojećeg rezervoara za lož ulje zapremine 10m3 do potpune neutralizacije odn. postizanja bezbednih uslova sredine, komplet sa kontrolom koncentracije isparenja, nakon završenog postupka čišćenja, izvršenom od strane akreditovane laboratorije, sa izdavanjem izveštaja o izvršenom kontrolisanjukompl.1
6Diskonekcija, čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje svih cevovoda – Cu i čeličnih, uključujući i odušnu cev sa AT ventilom, postojećeg havarisanog rezervoara za lož ulje zapremine 20m3 i njihova demontaža.kompl.1
7Diskonekcija, čišćenje, degazacija, inertizacija, posušivanje i ventiliranje svih cevovoda – Cu i čeličnih, uključujući i odušnu cev sa AT ventilom, postojećeg rezervoara za lož ulje zapremine 10m3 i njihova demontaža.kompl.1
8Ispitivanje nepropusnosti novog rezervoara zapremine 10m3 nakon ugradnje odn. nakon postavljanja u jamu,  hladnim hidrauličkim pritiskom vodom i to unutrašnji rezervoar pritiskom od 2 bar u trajanju od 2h, a međuprostor pritiskom od 0,5 bar u trajanju od 2h, sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom ispitivanju. Po završenom ispitivanju izvršiti pražnjenje i posušivanje unutrašnjeg rezervoara i međuprostora i punjenje međuprostora tečnošću koja ne mrzne i nije agresivna. kompl.1
9Ispitivanje svih cevovoda novog rezervoara – Cu i čeličnih, uključujući i odušnu cev, hladnim hidrauličkim pritiskom tečnim azotom od 4 bar u trajanju od 2 h, po polaganju cevi u kanal, sa sačinjavanjem zapisnika o izvršenom ispitivanju. Po završenom ispitivanju izvršiti pražnjenje i posušivanje cevovodakompl.1
10Obeležavanje šahta novog rezervoara odgovarajućom oznakom, zapreminom i vrstom gorivakom.1
11Nabavka, isporuka i ugradnja crne čelične cevi DN100, dužine 5m za zaštitu bakarnih vodova u zemljanom kanalu od rezervoara do kotlarnice. Cev zaštititi osnovnom bojom (minizirati) u dva premaza.kom.1
 UKUPNO pod F: 
BREKAPITULACIJA RADOVA MAŠINSKIH INSTALACIJA
EOPREMA U KOTLARNICI
FREZERVOAR ZA GORIVO
UKUPNO pod B:
ZBIRNA REKAPITULACIJAUkupna cena bez PDVUkupna cena sa PDV
AGRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
BRADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA
UKUPNO A+B:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке;
 • У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО;
 • У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и УКУПНО.
 • У Збирној рекапитулацији уписати укупне цене без ПДВ и са ПДВ.

–          Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);

–          Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.

Датум:МПОдговорно лице:

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели

ВРСТА ТРОШКАИЗНОС ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                  М.П.                                         Потпис понуђача:

         ______________                                                                      ___________________

ОБРАЗАЦ 6

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље,  број 2/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                  М.П.                                         Потпис понуђача:

_______________________                                                         _______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке – Радови на реконструкцији, адаптацији и санацији објекта школе – дела везаног за резервоар за лож уље,  број 2/17, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:                                  М.П.                                         Потпис понуђача:

_________________________ ___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.