Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији, адаптацији и санацији изгорелог објекта ОШ „Иво Лола Рибар“ из Бегаљице, по партијама – број јавне набавке 2а/17.