Одељењске старешине

I/1 Драгана Јовановић II/1 Гордана Стоименовић III/1 Добрица Стојановић III/2 Славица Велимировић IV/1 Јасна Арсић V/1 Јелена Кијачић V/2 Драгица Палалић VI/1 Љиљана Мијаиловић Живановић VI/2 Душица Чекеревац VII/1 Јасмина Срдановић VII/2 Наташа Мус VIII/1 Наташа Калаш VIII/2 Марина Јовановић Нешовић

Савет родитеља

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Сања Ђорђевић 1/1 Јелена Маринковић  2/1 Горан Недељковић  2/2 Ивана Милић 3/1 Сања Ђорђевић  4/1 Зоран Везенковић 4/2 Нада Јевтић 5/1 Сања Ђорђевић 6/1 Марија Станковић 6/2 Нада Павловић 7/1 Маја Митровић 7/2 Гордана Мишић 8/1 Перица Радивојевић 8/2 Јовица Живановић

Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 1.Софија Миленковић (VIII/1), председник и представник УП на Школском одбору 2.Марта Станковић (VII/1), заменик председника и представник УП на Школском одбору 3.Милица Миленковић (VII/2), записничар и представник ресора за информисање и едукацију 4.Горана Јовановић (VIII/2), представник ресора за културу 5.Андреја Ђорђевић (VIII/1), представник ресора за спорт и у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања над ученицима 6.Ања […]

Стручни активи

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА И ФИЛОЗОФИЈЕ, ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА 6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 7. […]

Школски одбор

Председник Школског одбора: Мијодраг Јовановић Представници Савета родитеља: Јасна Митровић Сања Ђорђевић Сања Миленковић Јарић Представници школе: Драгана Јовановић Марија Јанковић Добрица Стојановић Представници локалне самоуправе: Мијодраг Јовановић Гордана Петровић

Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ДРАГАНА ПЕШИЋ 2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ 3. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – МИЛИЦА ДРАЖИЋ (КАТАРИНА ВЕСЕЛИНОВИЋ) 4. СТРУЧНИ САРАДНИК, БИБЛИОТЕКАР – МАРИНА ЈОВАНОВИЋ НЕШОВИЋ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 1. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ 2. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ 3. ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ 4.СЛАВИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ 5. ЈАСНА АРСИЋ МАРИНА ЈЕРЕМИЋ – УЧИТЕЉИЦА У ПРОДУЖЕНОМ […]