Одељењске старешине

I/1 Драгана Јовановић II/1 Гордана Стоименовић III/1 Добрица Стојановић III/2 Славица Велимировић IV/1 Јасна Арсић V/1 Јелена Кијачић V/2 Драгица Палалић VI/1 Љиљана Мијаиловић Живановић VI/2 Душица Чекеревац VII/1 Јасмина Срдановић VII/2 Наташа Мус VIII/1 Наташа Калаш VIII/2 Небојша Гавриловић

Савет родитеља

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА – Ивана Милић 1/1 – Игор Ранковић 2/1 – Јелена Маринковић 3/1 – Горан Недељковић 3/2 – Ивана Милић 4/1 – Јасна Митровић 5/1 – Александра Антонијевић 5/2 – Милан Живановић 6/1 – Марија Гајић  6/2 – Љубица Стоиљковић 7/1 – Марија Станковић 7/2 – Марко Ненадовић 8/1 – Љиљана Јеремић 8/2 […]

Ученички парламент

ЧЛАНОВИ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.ГОДИНУ 1.Софија Миленковић (VIII/1), председник и представник УП на Школском одбору 2.Марта Станковић (VII/1), заменик председника и представник УП на Школском одбору 3.Милица Миленковић (VII/2), записничар и представник ресора за информисање и едукацију 4.Горана Јовановић (VIII/2), представник ресора за културу 5.Андреја Ђорђевић (VIII/1), представник ресора за спорт и у Тиму за превенцију насиља, злостављања и занемаривања над ученицима 6.Ања […]

Стручни активи

1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА, ЈЕЗИКА И КОМУНИКАЦИЈЕ 3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКЕ, ПРИРОДНИХ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 5. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ ПРОГРАМА 6. СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛЕ 7. ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ […]

Школски одбор

Председник Школског одбора: Мијодраг Јовановић Представници Савета родитеља: Сања Ђорђевић Сања Миленковић Јарић Предраг Радивојевић Представници школе: Драгана Јовановић Наташа Мус Добрица Стојановић Представници локалне самоуправе: Мијодраг Јовановић Гордана Петровић Јасминка Митровић

Наставничко веће

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ – ДРАГАНА ПЕШИЋ 2. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – ГОРДАНА ЈОРГАЋЕВИЋ 3. СТРУЧНИ САРАДНИК, ПЕДАГОГ – МИЛИЦА ДРАЖИЋ (КАТАРИНА ВЕСЕЛИНОВИЋ) 4. СТРУЧНИ САРАДНИК, БИБЛИОТЕКАР – СТОЈАНКА ЈОВАНОВИЋ (МАРИНА ЈОВАНОВИЋ НЕШОВИЋ) НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 1. ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ 2. ГОРДАНА СТОИМЕНОВИЋ 3. ДОБРИЦА СТОЈАНОВИЋ 4.СЛАВИЦА ВЕЛИМИРОВИЋ 5. ЈАСНА АРСИЋ МАРИНА ЈЕРЕМИЋ – УЧИТЕЉИЦА […]